فروشندگان خودروی فرسوده

فروشندگان خودروی فرسوده به صورت جزئی و کلی ، فعال درکلیه استان های کشور میتوانند درصورت تمایل به ثبت خودروهای خود در سامانه در بخش نقدی اقدام نمایند ودر صورت تمایل برای همکاری مستمر با با شماره تلفن های 093687322593 یا 02633555081 تماس حاصل فرمایند.