وارد کنندگان خودرو

لوگوی سایت
وارد کنندگان مجاز خودرو می توانند جهت خرید گواهی اسقاط مورد نیاز خود ویا تبلیغات مورد نیاز جهت فروش خودروهای خود با شماره تلفن های 093687322593 یا 02633555081 تماس حاصل نمایند. کلیه خودروسازان جهت مشارکت در طرح های جایگزینی خودروهای فرسوده یا تبلیغ در آسمان پاک می توانند با تلفن های حاصل نمایند