خودروسازان

کلیه خودروسازان جهت مشارکت در طرح های جایگزینی خودروهای فرسوده یا تبلیغ در آسمان پاک می توانند با تلفن های 093687322593 یا 02633555081 حاصل نمایند