گواهی اسقاط مورد نیاز برای انواع خودروهای وارداتی ۰۸ بهمن ۱۳۹۶


نوع

مصرف در 100 کیلومتر چرخه ترکیبی

شرایط شماره گذاری

تعداد اسقاط خودروی فرسوده

پرداخت عوارض

سواری، ون و وانت وارداتی

کمتر از 5 لیتر

0

10 درصد ارزش گمرکی

5 لیتر و بین 5 تا 6 لیتر

2

6 لیتر و بین 6 تا 7 لیتر

4

7 لیتر و بین 7 تا 8 لیتر

6

8 لیتر و بیشتر

8

سواری تولید داخل

5/8 لیتر و بیشتر

0

معاف

8 لیتر و بین 8 تا 5/8 لیتر

0