قانون هوای پاک ۱۴ تیر ۱۳۹۶

در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون هوای پاک که در جلسه علنی  96/4/25 مجلس تصویب و در تاریخ 96/5/11 به تایید شورای نگهبان رسید جهت اجرا ، ابلاغ می گردد

قانون هوای پاک