اعمال جدول جدید از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در قبال اولین شماره گذاری خودروهای وارداتی حداکثر از 20 شهریور کلید خواهد خوخورد
اعمال جدول جدید از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در قبال اولین شماره گذاری خودروهای وارداتی حداکثر از 20 شهریور کلید خواهد خوخورد ۰۵ شهریور ۱۳۹۶
جدول جدید واردات

با توجه به ثبت اصلاحات مربوط به مصوبه شماره 92305/ت40586 مورخ 7/6/1387، جدول جدید از رده خارج کردن خودروهای فرسوده برای واردات حداکثر تا2 هفته دیگر اجرایی خواهد شد.

با توجه به ثبت اصلاحات مربوط به مصوبه شماره 92305/ت40586 مورخ 7/6/1387، جدول جدید از رده خارج کردن خودروهای فرسوده برای واردات حداکثر تا2 هفته دیگر اجرایی خواهد شد

با توجه به ثبت این اصلاحات در روزنامه رسمی مورخ 4 شهریور ماه 1396 و با در نظر گرفتن گذشت حداقل 2 هفته از زمان درج روزنامه رسمی ، پیش بینی می گردد حداکثر تا تاریخ 20 شهریور ماه واردات خودرو طبق جدول جدید واردات صورت پذیرد.

ارسال نظر